A A A
Sesja Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji przyjęto m.in. uchwałę o współfinansowaniu inwestycji drogowych wraz z Powiatem Krakowskim; dotyczy ona m.in. budowy chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej  na drodze powiatowej nr 2198K, ul. J. Poniatowskiego w Słomnikach.

Sesja Rady Miejskiej

Na powakacyjnej sesji wśród 25 przyjętych uchwał znalazły się m.in. te dotyczące spraw oświatowych w związku z nowymi wyzwaniami narzuconymi przez reformę edukacji. Jak podkreślił Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel placówki są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.

Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2016 Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Sesja Rady Miejskiej

Przyjęto m.in. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 oraz w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Sesja Rady Miejskiej

Na XXVI sesji podjęto między innymi uchwałę dotyczącą nowych nazw ulic w Słomnikach, Rada Miejska wyraziła także zgodę na współfinansowanie przebudowy tzw. drogi kocmyrzowskiej wykonywanej z Powiatem Krakowskim.