A A A

Podczas sesji przyjęto i uchwał; m.in. o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego, czy w sprawie przystąpienia Gminy Słomniki do realizacji projektu „MAM CEL – aktywna integracja w Gminie Słomniki, który ma pomóc w aktywizacji zawodowej mieszkańców.

Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2017 Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi podczas 41. sesji Rady Miejskiej w Słomnikach. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Plakat projektu

Celem projektu wdrażanego w naszej Gminie jest usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Słomnikach w realizacji spraw o charakterze publicznym.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas 39 sesji Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto m.in. sprawozdania z jednostek SPZOZ Przychodni Zdrowia w Słomnikach, GOPS czy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na sesji gościli także przedstawiciele MPGO, którzy podsumowali działanie nowej ustawy z 2017 r. dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Słomniki.

Herb Gminy Słomniki

8 marca na XXXVIII zwyczajnej sesji Radni przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą utworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania w związku z ustawą przyjętą przez Sejm. Co ważne okręgi i obwody w naszej gminie pozostają w dotychczasowym kształcie.