Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Przyjęcie Planu Mobilności, Informacji na temat Stanu Bezpieczeństwa Gminy Słomniki  za rok 2016 to jedne z ważniejszych uchwał tej sesji.

Sesja rozpoczęła się prezentacją nowego p.o. dyrektora ośrodka zdrowia w Słomnikach, pana Krzysztofa Rzeźnickiego oraz nowej kierowniczki GOPS-u  pani Małgorzaty Mróz. Oboje podkreślili chęć współpracy z Radą Miejską, sołtysami i wszystkimi środowiskami w Gminie. Więcej o tym – tutaj.

Podczas sesji miała miejsce prezentacja Katarzyny Lis z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na temat  dofinansowania szkoleń. Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać, uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Więcej o tym – tutaj.

Burmistrz Knafel przedstawił informację ze swojej działalności pomiędzy sesjami. Na początku wymienił uroczystości i spotkania, w których uczestniczył. Wziął m.in. udział w widowisku „Solway – natchnienie trudnego dobra”, autorstwa Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga. Organizatorem wydarzenia był radny powiatowy pan Włodzimierz Tochowicz. Burmistrz wziął udział w uroczystym przekazaniu samochodu strażackiego dla OSP Słomniki, które odbyło się w Krakowie. Pojazd został poświęcony przez kapłana i przekazany strażakom ze Słomnik. Ważne spotkanie miało miejsce z Zarządem Powiatu Krakowskiego; celem spotkania było ustalenie jakich dokumentów gminy będą potrzebować od poszczególnych Wydziałów Starostwa w związku z przygotowywanymi przez nie wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych. Burmistrz Knafel przy tej okazji wymienił najważniejsze wnioski o dofinansowanie złożone w ostatnim czasie. 10 lutego został złożony wniosek przez LGD Jurajska Kraina, której Gmina Słomniki jest członkiem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dotyczy on wymiany indywidualnych źródeł ciepła, czyli pieców z paliw stałych na paliwa stałe oraz z paliw stałych na gazowe i biomasę. Burmistrz uczestniczył w Forum Subregionalnym  Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, gdzie miała miejsce wstępna kwalifikacja kart projektu dotyczących ochrony zdrowia. Gmina Słomniki w imieniu naszego SPZOZ złożyła dwie takie karty – o dofinansowanie budowy ośrodka zdrowia w Słomnikach oraz na jego wyposażenie. Karty otrzymały wstępną akceptację, dzięki temu wkrótce będzie mógł być złożony pełny wniosek. W ramach współpracy międzygminnej będzie także przygotowywany wniosek na montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych. W ostatnich dniach w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego został złożony wspólny wniosek o dofinansowanie ciągów pieszo-rowerowych dla Gmin: Słomniki, Krzeszowice, Sułoszowa, Iwanowice, Miechów, Charsznica, Gołcza. Na terenie gminy Słomniki są to następujące odcinki: ul. Poniatowskiego – od cmentarza parafialnego w kierunku Granowa, do ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Kolejową, część ul. Kolejowej do stacji PKP, ul. Świerczewskiego  – od nowego ośrodka zdrowia do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego. Burmistrz podkreślił, że dzięki składaniu wspólnych wniosków szanse na otrzymanie dofinansowania wzrastają. Złożone zostały także 3 wnioski na dofinansowanie parkingów przy PKP: w Niedźwiedziu, Słomnikach, Słomnikach Mieście w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego. Poinformował także, że Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy na przebudowę trasy kocmyrzowskiej, wyniki przetargu mamy poznać 3 marca. Budowa tej drogi wyniesie 6 mln zł, kwota dofinansowania  – 3 mln zł.

Wśród uchwał przyjęto informację na temat Stanu Bezpieczeństwa Gminy Słomniki  za rok 2016 przedstawioną przez Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach. W ocenianym okresie na terenie gminy zanotowano łącznie 3932 wykroczeń, z tego prawie 45 proc. stanowią wykroczenia przeciwko porządkowi  i bezpieczeństwu na drogach publicznych, tylko 2 proc przeciwko mieniu, a pozostałe 53 proc. – przeciwko innym przepisom. Przyjęto uchwałę dotyczącą  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki. Najwięcej 5 punktów  w postępowaniu rekrutacyjnym przypadnie rodzicom pozostającym w zatrudnieniu, prowadzącym działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pobierającym nauki w systemie dziennym. Szczegóły uchwały – tutaj. Uchwalono Plan Mobilności dla Gminy Słomniki, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycje z zakresu ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność do transportu zbiorowego na terenie Gminy. Ma on na celu zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku. Jest również niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosków o środki unijne w zakresie zrównoważonego transportu publicznego. Dzięki jego uchwaleniu Gmina stara się o dofinansowanie ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Słomniki. Cały Plan – tutaj. Pozostałe uchwały – tutaj.

 

 

 

Odsłony: 4707