A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas ostatniej w 2016 r. sesji Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto  m.in. uchwałę budżetową na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową  na lata 2017–2024; nie zabrakło także podsumowań na zakończenie starego roku.

Burmistrz Paweł Knafel podsumował  swoja działalność w roku 2016. Wśród inwestycji  jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia dla mieszkańców naszej Gminy – Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych, remont trzech ważnych mostów, dwóch w Miłocicach i jednego w Smrokowie czy remont wodociągów i rozbudowa kanalizacji. Wśród projektów, m.in. realizacja Projekt Life, rozpoczęcie działalności ekodoradcy w naszej Gminie, uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Słomniki. Szczegółowa informacja, kliknij: Informacja z 29 grudnia 2016.

Najważniejszą z przyjętą uchwałą była uchwała budżetowa na rok 2017.  Ustalono w niej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. w kwocie 54 903000,00 zł, zaś łączną kwotę wydatków – na 55 903000,00 zł. Z przyjętych wskaźników wynika, że budżet jest stabilny i prorozwojowy. Cała uchwała budżetowa dostępna – tutaj.

Przyjęto także uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2017–2024. Szacuje się wzrost dochodów i wydatków na poziomie 1,5 proc. W latach 2018–2024 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Wśród wielu zadań strategicznych, planowanych na latach 2017–2020 są wydatki majątkowe w kwocie 11 100 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja miasta Słomniki jako ważnego centrum aktywności gospodarczej oraz usług społecznych dla mieszkańców”, na które Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach finansowania z Unii Europejskiej w latach 2014–2020. Projekt stawia sobie ważne dla komfortu życia mieszkańców Gminy cele, m.in. Urządzenie kąpieliska otwartego, Rewitalizacja rynku w Słomnikach, urządzenie terenu rekreacyjnego na błoniach w Słomnikach, uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej czy urządzenie ścieżek rowerowych. Szczegóły tej uchwały, kliknij – tutaj.

Przyjęto ponadto Plan gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN) dla Gminy Słomniki, który jest dostępny – tutaj. Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014–2020. Pokazuje w jaki sposób gmina będzie zmierzać do redukcji niskiej emisji. Przyjęto także uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w obrębie których będą realizowane przedsięwzięcia w ramach gminnego Programu Rewitalizacji. Szczegóły, kliknij – tutaj.

Przyjęto uchwałę dotyczącą trybu rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. Reguluje ona tryb udzielania i rozliczania tych dotacji z budżetu Gminy Słomniki, więcej – tutaj.

Wszystkie uchwały, kliknij – tutaj.