Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Wśród wielu uchwał przyjęto m.in. informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., a także uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego w programie GOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

W informacji pomiędzy sesjami burmistrz Paweł Knafel  poinformował m.in. o spotkaniach i wydarzeniach, w których brał udział w przeciągu ostatniego miesiąca. Był uczestnikiem m.in. Forum Ekonomicznego w Krynicy – jako panelista w dyskusji  o inteligentnym budownictwie. Poinformował także, że Powiatowa Rada Zatrudnienia końcem grudnia kończy swoją działalność. W jej miejsce powstanie Powiatowa Rada Rynku Pracy, w której będzie mogło zasiadać już tylko dwóch przedstawicieli samorządów. Burmistrz poinformował, że władze PKP planują modernizację stacji w Niedźwiedziu i Smrokowie. W Niedźwiedziu planowane jest zbudowanie przejścia nad torami.  Czekamy ponadto na decyzję o remoncie drogi kocmyrzowskiej; Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego złożył w tej sprawie wniosek o dofinansowanie, wszystko rozstrzygnie się pod koniec tego roku.

Przyjęto informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych MGCK, MBP i SPZOZ.  Rada Miejska uchwaliła także zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2016–2024. Podjęto uchwałę o współfinansowanie z Powiatem Krakowskim inwestycji  o budowie chodnika przy drodze powiatowej w Słomnikach na ul. Poniatowskiego i w Prandocinie. Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Słomniki do konsorcjum z Gminą Koszyce, jednostkami naukowymi oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych na realizację Programu Biostrateg wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania „Zintegrowany system gospodarowania wodami opadowymi w przestrzeni wiejskiej i miejskiej w świetle nowych wymagań prawnych”. Celem programu jest opracowanie wzorcowego systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w świetle nowych wymagań prawnych. Podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia do 150 procent kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. Wszystkie uchwały – tutaj.

Odsłony: 4995