A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas obrad, które odbyły się 25 sierpnia, przyjęto m.in. uchwałę dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami. Podsumował m.in. organizację Światowych Dni Młodzieży w naszej gminie. Podziękował wszystkim służbom, dyrektorom placówek oświatowych, kapłanom, ale przede wszystkim mieszkańcom oraz wolontariuszom za trud pracy służącej godnemu przyjęciu pielgrzymów. Poinformował także, że od 8 września do 6 października w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach będzie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego dla części południowej. Uwagi do wyłożonego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października. Cała informacja Burmistrza Gminy Słomniki, kliknij: Informacja z 25 sierpnia 2016.

Wśród uchwał przyjęto informację na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Należy przypomnieć, że w wyniku zniesienia przez sejm obowiązku szkolnego dla 6-latków, bardzo wielu rodziców nie posłało swoich pociech do szkoły. Na 150 miejsc, które jest w przedszkolu 127 dzieci kontynuuje naukę w tej placówce. W związku z tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców, władze gminy postanowiły przyjąć wszystkie chętne  3-latki do oddziału przedszkolnego, który utworzono w Zespole Szkół w Słomnikach. Obecnie kończy się remont nowo utworzonego oddziału, do którego będzie uczęszczało 41 dzieci.

Przyjęto m.in. uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustanawia ona m.in., iż w zamian za uiszczaną opłatę od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą wytworzoną przez niego ilość odpadów komunalnych; wywóz odpadów odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości. Cała uchwała, kliknij – tutaj.

Przyjęto także uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słomniki.  Regulamin dostępny jest tutaj. Zawiera on m.in.  zapisy wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; dane dotyczące rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; informacje o częstotliwości i sposobach pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Szybciej, taniej, skuteczniej – rozwój e-administracji. Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Słomniki do współrealizacji projektu partnerskiego „Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Zielonki jako liderem partnerstwa, z Gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki, Wielka Wieś oraz F5 Konsulting Sp. z o.o. – partnerem spoza sektora finansów publicznych.  Zasady współdziałania partnerów określi umowa partnerska o wspólnej realizacji  powyższego projektu, zawarta przez lidera partnerstwa i gminy oraz partnera uczestniczących w projekcie.  

Wszystkie uchwały podjęte podczas tej sesji, kliknij – tutaj.