A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Czerwcową sesję Rady Miejskiej zdominował temat budżetowy. Przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz udzielono Burmistrzowi Gminy Słomniki absolutorium z tytułu jego wykonania.

 

Obrady rozpoczęły się tradycyjnie od przedstawienia informacji z działalności burmistrza Pawła Knafla pomiędzy sesjami. Burmistrz poinformował m.in. o swoim udziale w konferencji inaugurującej program LIFE. W ramach tego projektu od września w naszej gminie zacznie działać ekodoradca, który będzie pomagał mieszkańcom w szeroko pojętych przedsięwzięciach związanych z ekologią. Więcej o tym – tutaj. Podsumowując ostatnie inwestycje drogowe, wymienił odcinki dróg gminnych i powiatowych, na których wkrótce rozpoczną się prace remontowe. Są to między innymi: Polanowice „od Osucha do Jagły”, Janikowice „w lewo od Cerka”, Słomniki „ul. Krótka”, Niedźwiedź „k. Jeżowej”, 2160K w Czechach, 2160K w Szczepanowicach, 1260K w  Prandocinie (Borek). Burmistrz Knafel poinformował,  że oczekujemy na opinie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części południowej naszej gminy. Szczegółowa informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2015. Dochody w poprzednim roku wyniosły około 46 mln złotych i były one o 7 procent wyższe od dochodów za rok 2014. Wydatki wyniosły w przybliżeniu 44 mln złotych, w tym wydatki majątkowe (głównie inwestycje) –  8 mln złotych. Tak kwota jest bardzo istotna, gdyż oznacza, że budżet jest prorozwojowy. Co ważne, aż 50 procent wydatków pochłonęła oświata.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 jak i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słomnikach dotyczący absolutorium dla Burmistrza gminy Słomniki. Dlatego też Rada Miejska w Słomnikach udzieliła burmistrzowi Pawłowi Knaflowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Przyjęto informację na temat pracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach w okresie wakacji, podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy przychodni zdrowia w Słomnikach w ramach programu LEMUR NFOŚiGW. Wszystkie uchwały – tutaj.