Drukuj
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży oraz informacja o projektach wodno-kanalizacyjnych zdominowały XVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbyła się 28 kwietnia 2016 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Już tradycyjnie sesja rozpoczęła się od informacji z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami (18.03.2016–28.04.2016). Burmistrz Paweł Knafel mówił m.in. o spotkaniu z autorami koncepcji projektu trasy Kocmyrzowskiej,  które odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Gmina zgłosiła własne uwagi do tej koncepcji. Jak podkreślił, prace nad przedsięwzięciem zakładającym gruntowną przebudowę tej drogi jak dotąd przebiegają sprawnie.  Przedstawił także informacje o inwestycjach wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez ZGKiM w Słomnikach w 2016 r.  Rozpoczęły się projekty modernizacji ujęć wody w miejscowościach Zagaje Smrokowskie i Lipna Wola. Trwa etap oceny ofert i uzupełnień przez oferentów. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października tego roku. Podpisano ponadto umowy z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Bema/ul . Kościuszki oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słomniki pomiędzy ul. Poniatowskiego a oś. Świerczewskiego. Dokumentacja ta ma zostać zrealizowana do  grudnia 2016 r. Szczegółowa informacja z działalności Burmistrza Gminy Słomniki kliknij – tutaj.

W dalszej części odbyła się dyskusja na temat zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w związku z przyjęciem uchwały o współpracy Gminy Słomniki z Archidiecezją Krakowską, głównym organizatorem Światowym Dni Młodzieży. W naszej gminie w budynkach użyteczności publicznej, przede wszystkim  w szkołach,  będzie zakwaterowanych 750 osób. Budynki, aby mogły być udostępnione pielgrzymom muszą spełniać odpowiednie warunki, głównie związane z normami sanitarnymi.  Gmina udostępniła  7 obiektów spełniających narzucone normy.  W całej gminie, także w domach prywatnych ma znaleźć nocleg 1100 pielgrzymów.  Obecny na sesji koordynator dekanalny ks. Wojciech Pikos mówił o przygotowaniach parafii do przyjęcia pielgrzymów. Poinformował m.in., że do zadań parafii należy zapewnienie wyżywienia młodym ludziom oraz opieki wolontariuszy zarówno w miejscach noclegowych jak i podczas podróży do Krakowa.

W punkcie dotyczącym przyjęcia nowych uchwał: zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach.  Przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Słomniki, które ma obowiązywać od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  Przyjęto ponadto  sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. Przyjęto sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. Rozstrzygnięto ponadto konkurs ofert na realizację zadań  w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, przeznaczono na niego 300 tys. zł. 19 ofert z pośród złożonych 26 otrzymały dofinansowanie.  Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji  w wysokości  11 tys. zł. na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego. Również jednostka OSP w Miłocicach otrzymała 11 tys. zł  na zachowanie gotowości bojowej. Wszystkie uchwały: kliknij – tutaj

Odsłony: 5576