Drukuj
Przedszkole w Słomnikach

Podsumowanie roku 2015 w gminie Słomniki. Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć z najważniejszymi inwestycjami oraz wydarzeniami minionego roku.

 

 

Inwestycje gminne

 1. Zakończenie budowy Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach
 2. Zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej Prandocin Wysiołek.
 3. Dokonano rozbiórki dwóch budynków gospodarczych (magazynów) w Janikowicach przy świetlicy
 4. Dokonano rozbiórki dwóch budynków gospodarczych w Orłowie oraz dokonano uporządkowania terenu
 5. Uporządkowano teren przy świetlicy w Szczepanowicach
 6. Wykonano nawierzchnię na zjeździe do świetlicy wiejskiej w Prandocinie Wysiołku oraz dobudowę części ogrodzenia
 7. Prace adaptacyjne strychu w Starej Szkole w Słomnikach ulica Kościuszki 26 – pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej
 8. Montaż ogrodzenia Słomniki Stara Szkoła ulica Kościuszki 26 wraz z porządkowaniem terenu
 9. Montaż ogrodzenia przy świetlicy w Polanowicach
 10. Naprawa i malowanie krzesełek na stadionie w Niedźwiedziu
 11. Remont pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Janikowicach
 12. Remont pomieszczenia dla orkiestry w budynku starej szkoły w Słomnikach
 13. Remont ławeczek w parku na Rynku, zakup koszy na śmieci
 14. Remont ogrodzenia figury Matki Bożej Rynek Słomniki
 15. Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku świetlicy w Kacicach
 16. Realizacja trasy Nordic Walking na terenie gminy Słomniki – zadanie realizowane przez LGD Jurajska Kraina
 17. Naprawa i malowanie przystanków
 18. Remonty w szkołach: Kacice, Słomniki, Prandocin, Niedźwiedź
 19. Modernizacja kotłowni w budynku MGCK w Słomnikach.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę przychodni zdrowia (Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych:

Zlecono opracowanie audytów energetycznych dla budynków Zespołu Szkół w Kacicach i Zespołu Szkół w Smrokowie

 Inwestycje drogowe:

 Drogi gminne:

 1. Droga rolnicza - „Kacice do pól” (do młyna p. Juszkiewicza) /FOGR/
 2. Droga Brończyce – Kępa wraz z nawierzchnią mostu
 3. Słomniki:- Ul. Świerczewskiego k/bloku nr 10 / - Ul. Bema /końcówka/
 4. Parking przy drodze „Kocmyrzowskiej” w Ratajowie
 5. Parking przy E7 w Prandocinie
 6. Remont cząstkowy dróg gminnych.

 Drogi powiatowe:

 1. Kolejowa w Słomnikach wraz z chodnikiem
 2. Muniakowice droga nr 1236K
 3. Kacice droga nr 2141K
 4. Droga nr 2160K Trątnowice – Szczepanowice
 5. Odtworzono rowy przydrożne w Januszowicach

 Wykonano dokumentację na remont mostów:

 1. Remont mostu w Miłocicach do P. Sowy – koszt inwestycji 80.000,00 zł
 2. Remont mostu w Miłocicach („duży”) – koszt inwestycji 700.000,00 zł
 3. Remont mostu Smroków-Orłów – koszt inwestycji 375.000,00 zł

 Wykonano dwa przystanki autobusowe (płyta+wiata) w Kępie i na Zaborzu

 Droga krajowa E7:

 1. Wykonano odcinek chodnika od „betonówki” do przystanku autobusowego.
 2. Wymiana nawierzchni drogi w Orłowie .
 3. Wymiana nawierzchni chodników w części ul. Kościuszki w Słomnikach.
 4. Rozpoczęcie budowy chodników w Wężerowie i Wesołej.

 Droga ekspresowa S7 – kolejne etapy prac oraz uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

 Inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne

 1. Zakończenie budowy kanalizacji Słomniki – Prandocin Wysiołek – Januszowice .
 1. Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.
 2. Zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z zabudową asenizacyjną .
 3. Dostawa Sita bębnowego wraz z montażem w Oczyszczalni ścieków w Słomnikach.
 4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki.
 5. Remont reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach.
 6. Remont mieszadeł oraz pomp pracujących w oczyszczalni ścieków w Słomnikach.
 7. Remont stacji zlewczej w oczyszczalni ścieków w Słomnikach.
 8. Kanalizacja Januszowice – modernizacja części starej.

Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Gminy Słomniki dla ujęć wody w Zagaju Smrokowskim, Lipnej Woli i w Kacicach.

 OSP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe:

 1. Program Remizy Małopolskie - Remont istniejącego budynku wielofunkcyjnego - remizy OSP w miejscowości Muniakowice.
 1. Program Bezpieczna Małopolska – zakup pompy do czystej wody dla OSP Waganowice.
 2. Program Bezpieczny Strażak – zakup 3 sztuk kompletnych ubrań bojowych.
 3. Wykonano opaskę przy budynku garażu OSP w Smrokowie.
 4. Wykonano karosację samochodu pożarniczego w OSP Niedźwiedź
 5. Zawody sportowo – pożarnicze w Muniakowicach.
 6. Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym.
 7. Powiatowe ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej.
 8. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze MDP w Radziszowie
  • dziewczęta OSP Niedźwiedź 6 miejsce,
  • chłopcy OSP Waganowice 4 miejsce
 9. 60 lecie OSP Wężerów /poświęcenie samochodu pożarniczego/.
 10. Usuwanie skutków wichury ( prace porządkowe po zerwanym dachu w świetlicy wiejskiej w Czechach, świetlica Polanowice, usuwanie połamanych drzew przy drogach, usuwanie konarów drzew i naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy placu zabaw na ulicy Rzeźniczej, udrażnianie przepustów przy rzece Szreniawa).
 11. Komisja Gminna oszacowała szkody w budynkach mieszkalnych po wichurze – pomoc społeczna w wysokości 50 000zł.

 Inwestycje oświetleniowe:

 1. Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Prandocin Wysiołek.
 2. Zamontowano lampę oświetleniową przy wjeździe do świetlicy wiejskiej w Brończycach.
 3. Montaż lampy na parkingu przy Zespole Szkół w Słomnikach.
 4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Ratajów i Słomniki ul. Hubala.
 5. Naprawa lamp parkowych w Słomnikach ulica Rynek i ulica Rydla.

 Wykonano dokumentację oświetlenia drogowego w Szczepanowicach

Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dobudowy lamp w miejscowości Czechy przy drodze wojewódzkiej 3lampy

Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dobudowy lamp w miejscowości Czechy przy drodze powiatowej 1lampa

Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dobudowy lamp w miejscowości Polanowice przy drodze gminnej od jednostki wojskowej do lasu i Polanowice przy drodze gminnej Polanowice Niedźwiedź

 Sprawy majątkowe

 Decyzje komunalizacyjne:

 Darowizny

 Zakup działek:

 Sprzedaż działek:

 

Udział w strukturach ponadgminnych

 1. Klaster Zrównoważonej Infrastruktury - Małopolski Festiwal Innowacji – Rynek Słomniki Mobilne Laboratorium Innowacyjnego Budownictwa
 2. Program LIFE
 3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 4. Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina
 5. Forum Subregionalne Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
 6. Komitet Monitorujący MRPO

 Konkursy i przetargi na realizację zadań bieżących:

 1. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji- łączna kwota 300 000zł – 20 zadań
 2. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego- łączna kwota 50 000zł – 6 zadań
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słomniki oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od lipca 2015 do czerwca 2017
 4. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Słomnik
 5. Podpisano umowę na dostawę energii na lata 2016-2017 dla wszystkich obiektów gminnych

 Inne działania

 1. Współpraca z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat Map Terenów Zalewowych oraz Wielowariantowego Programu Inwestycyjnego dla Zlewni Rzeki Szreniawa
 2. Akcja usuwania azbestu – wywieziono ok. 97 ton „eternitu"
 3. Rozliczenie dotacji z funduszy unijnych bieżących i z lat poprzednich: 20 wniosków dotacyjnych
Odsłony: 6857