A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Ostatnią w tym roku kalendarzowym sesję Rady Miejskiej zdominowały podsumowania i zarysowanie planów na przyszły rok.

 

Tradycyjnie po przyjęciu porządku obrad, burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację ze swojej działalności, tym razem całorocznej. Podsumował tegoroczne inwestycje, wśród których najważniejszymi były zakończenie budowy i oddanie do użytku Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach oraz uruchomienie kanalizacji Słomniki–Januszowice–Prandocin Wysiołek. Wśród innych ważnych inwestycji są m.in. zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej Prandocin Wysiołek, zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki. Pełna informacja podsumowująca działalność Burmistrza Gminy Słomniki za rok 2015 r. – kliknij tutaj.

W ramach kolejnego punktu obrad, zapytania gości i sołtysów, poruszono sprawę parkingu na Rynku, w związku z petycją osób mieszkających w jego obrębie; chcą oni zmiany dotychczasowych zasad parkowania aut. Sprawa jest analizowana w kierunku znalezienia jak najlepszego rozwiązania dla mieszkańców.

Przyjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia do rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, regulująca dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach do roku 2020 oraz dotyczącą podwyższenia kryterium dochodowego do 150 procent uprawniającą do darmowych posiłków. Od 2016 r. dofinansowanie posiłków będzie możliwe dla osoby samotnej, której dochód nie przekracza 951 zł netto, a dla osoby w rodzinie – do 771 zł netto.

Uchwalono także budżet, którego projekt został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Bardzo ważne jest to, że na inwestycje przeznaczono prawie 8 mln złotych. Największą inwestycją w 2016 r. będzie budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia; jest już prawomocne pozwolenie na jego budowę. Inwestycje drogowe (w tym drogi powiatowe) to około 3 mln złotych. Około 1 mln złotych zostanie przeznaczonych na zadania wodno-kanalizacyjne – remont ujęcia wody w miejscowościach Lipna Wola oraz Zagaje Smrokowskie.

Pozostałe uchwały – kliknij tutaj.