A A A
Sesja Rady Miejskiej

Najważniejszym punktem VIII Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach było jednogłośne udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Słomniki oraz przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Słomniki za rok 2018”.

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, począwszy od 2019 roku, organ wykonawczy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej rocznego raportu o stanie gminy za rok poprzedni. W raporcie znalazły się informacje o realizacji programów, uchwał Rady Miejskiej w Słomnikach jak również dane o finansach Gminy Słomniki, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz, wykonanych inwestycjach w roku 2018. Raport o stanie gminy i informacje w nim zawarte mają przede wszystkim na celu informowanie mieszkańców Gminy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu. Raport jest dostępny – tutaj.

 Po przedstawieniu raportu Rada jednomyślnie udzieliła Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi wotum zaufania. Kolejnym punktem obrad Rady Miejskiej było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2018 rok – „za" głosowali wszyscy radni.

Przyjęte uchwały podczas VIII Sesji Rady Miejskiej w Słomnikach: uchwała Nr VIII/130/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Słomniki wotum zaufania; uchwała Nr VIII/131/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2018; Uchwała Nr VIII/137/19 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydaów na Ławników na kadencję 2020-2023; Uchwała Nr VIII/138/19 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.; Uchwała Nr VIII/139/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2019-2035; Uchwała Nr VIII/140/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach; Uchwała Nr VIII/141/19 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych; Uchwała Nr VIII/142/19 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. Więcej o tym – tutaj.