Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Na VII sesji Rady Miejskiej w Słomnikach odbyła się uroczystość przekazania medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, które wręczył przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień 14 mieszkańcom naszej gminy.

Pierwszym punktem VII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach było wręczenie medali przyznawanych przez Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 14 rodzicom z terenu naszej gminy, którzy wychowali 3 lub więcej dzieci nienagannie pełniących służbę wojskową. Było to niezwykłe wydarzenie i okazja do wyrażenia wdzięczności mieszkańcom naszej gminy za ich trud w wychowanie dzieci w duchu patriotycznym. Więcej o tym – tutaj. Kolejnym punktem sesji było przedstawienie Informacji Burmistrza Gminy Słomniki pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej 12.04.2019 – 09.05.2019. Pan Burmistrz wymienił na początku szereg uroczystości w których brał udział, m.in. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przedstawienie teatralne w MGCK „Popatrz w Jego oczy”  w wykonaniu uczniów szkoły w Waganowicach, wystawa  „Pasja” w Hebdowie w ramach Hebdowskich Spotkań ze Sztuką, koncert piosenek w wykonaniu studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w MGCK. Brał także udział w szkoleniu na temat partnerstwa publiczno-prywatnego oraz inwestycji realizowanych w formule ESCO, w konferencji samorządowej „Czyste powietrze w Małopolsce” organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz WFOŚ w Krakowie, w spotkaniu  z dyrektorami szkół na temat przygotowania wniosku o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Wśród działań inwestycyjnych w omawianym okresie na plan pierwszy wysuwa się podpisanie 6 umów na modernizację 6 parkingów gminnych: dwóch w Prandocinie, w Waganowicach, Smrokowie, Ratajowie, Polanowicach. Gmina Słomniki otrzymała także z Urzędu Marszałkowskiego dofinasowanie w wysokości 150 000,00 zł na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Prandocin Iły nr ewid. działki 497/2” na długości 1,15 km; został już ogłoszony przetarg na wykonanie remontu powyższej drogi; dzięki przeprowadzonej inwestycji połączona zostanie droga w Prandocinie Iły z drogą na „Sosnówce”. Wśród projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, złożono m.in. wniosek na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu  „Małopolskie Remizy 2019” – na remont pomieszczeń budynku remizy OSP Prandocin – otrzymano dofinansowanie w wysokości 42 000 zł. Uzyskano dofinansowanie na rewitalizację terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ul. Żeromskiego 2 w wysokości 4 650 000zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (koszt inwestycji 6700 000zł). Cała informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

W kolejnym punkcie radni Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęli następujące uchwały: w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018r.; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Słomnikach za 2018r.; w sprawach majątkowych i budżetowych. Wszystkie uchwały – tutaj.

Odsłony: 2665