A A A

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto szereg uchwał, m.in.  przyjęto Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2018. Wręczono także listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom, oraz podziękowania – odchodzącym.

Szósta sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Słomnikach rozpoczęła się od uroczystości wręczenia podziękowań odchodzącym sołtysom i gratulacji obejmującym tę funkcję. Przewodniczący Rady Miejskiej pan Grzegorz Płażek pogratulował sołtysom jak i osobom wybranym do rad sołeckich wyboru na te ważne dla społeczności lokalnych funkcje. Podziękowania za wykonywaną przez 25 lat pracę na rzecz mieszkańców wsi Szczepanowice otrzymał pan Józef Wiklik odchodzący sołtys tej miejscowości oraz Artur Dydliński odchodzący przewodniczący Rady Osiedla w Słomnikach. Pan Wiklik podziękował za wieloletnią zgodną współpracę w władzami Gminy, dzięki której udało się zrealizować wiele postulatów mieszkańców. Szczegółowe informacje o wynikach wyborów na sołtysów – tutaj.  Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował także pani Maryli Łapińskiej, która prowadziła Biuro Rady Miejskiej w Słomnikach przez wiele lat, odznaczenia przyznanego przez Państwową Komisję Wyborczą za wieloletni wkład i zaangażowanie w organizację wyborów i referendów w naszej gminie; więcej o tym – tutaj.

Burmistrz Gminy Słomniki przedstawił informację pomiędzy sesjami z okresu 22.03.2019–11.04.2019. Na początku podsumował wyniki wyborów na sołtysów i do rad sołeckich oraz podziękował i pogratulował wszystkim wybranym na te funkcje oraz tym odchodzącym. Wśród spotkań Burmistrz m.in. wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSP RP, podczas których została podsumowana praca wszystkich jednostek OSP w powiecie krakowskim i w gminie Słomniki; uczestniczył w spotkaniu z hydrologami na temat lokalizacji ujęcia wody dla Strefy Aktywności Gospodarczej  w Wężerowie; w spotkaniu z Dyrektorem Caritas Kielce w sprawie rozwoju usług rehabilitacyjnych w Słomnikach. Pan Burmistrz uczestniczył także w spotkaniu z panią premier Beatą Szydło, która odwiedziła Słomniki w ramach spotkań wyborczych.

Wśród inwestycji wykonanych w ostatnim czasie: utwardzono drogę dojazdową do pól w Czechach „ganek” na długości ok. 220 mb za kwotę 41.161,95 zł. Prace drogowe wykonała Firma Brukarsko-Budowlana Joanna Siudek, Baranówka 71. Utwardzono pobocze drogi gminnej nr 601786K w Prandocinie Wysiołku na długości 600m za kwotę 7.995,00 zł. Prace drogowe wykonała Firma Transportowo-Usługowa TRANS-JAR Jarosław Nowak, Kępa 26. Jak poinformował Burmistrz Gmina przygotowuje wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych – jest to ul. Wolności w Słomnikach, gdzie szacunkowy koszt to 320 000zł oraz droga Prandocin–Prandocin Iły – szacunkowy koszt wynosi 620 000zł. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłosił przetarg na wykonanie nakładek asfaltowych w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogach powiatowych: w gminie Słomniki jest to droga powiatowa nr 2139K w Zagajach Smrokowskich na długości ok. 2,180 km, droga powiatowa nr 2141K w Kacicach na długości ok. 1,267 km (382m + 885m). Trwa weryfikacja złożonych ofert. Kolejny przetarg będzie na ułożenie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2142K w Kacicach i Januszowicach na długości ok. 600m (maj – czerwiec). Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie na zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  nr  775 w m. Brończyce" – udział Zarządu 125.000,00 zł, udział Gminy 125.000,00 zł. Razem to koszt 250.000,00 zł. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice - etap II” – udział Zarządu 150.000,00 zł, udział Gminy 150.000,00 zł. Razem to koszt 300.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu  „Małopolskie Remizy 2019”: „remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin, gmina Słomniki”- całkowity koszt inwestycji to 125 855,00 zł; wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 60 000, 00 zł.

Rada Miejska w Słomnikach przyjęła m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2018; w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018; w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji oraz przekazania środków finansowych dla Policji; w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki; w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. Wszystkie uchwały dostępne – tutaj.