Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Podczas piątej sesji Rady Miejskiej przyjęto 29 uchwał, złożono także 1 interpelację dotyczącą stanu zieleni w mieście Słomniki.

Na początku sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił informację Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 01.02.2019 – 21.03.2019. Burmistrz poinformował m.in. o zakończeniu walnych zebrań Ochotniczych Straży Pożarnych, na których  podsumowano działalność poszczególnych jednostek, pan Burmistrz poinformował także, że zebranie Zarządu Gminnego OSP odbędzie się 6 kwietnia, wtedy przedstawiony zostanie raport całościowy z działalności OSP. Trwają wybory na sołtysów i do rad sołeckich, które zakończą się 31 marca. Burmistrz Knafel wziął udział w roboczych spotkaniach m.in. z wykonawcą budowy drogi S7; inwestycja ta rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia. Burmistrz spotkał się także z Wojewodą Małopolskim w sprawie współpracy z PFRON, w sprawę programów rządowych  Senior plus i Maluch plus oraz w sprawie nieruchomości skarbu państwa. Pan Burmistrz wziął także udział w szkoleniach dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych w ramach programu Remizy Małopolskie oraz programu termomodernizacyjnego ELENA. W punkcie dotyczącym realizowanych inwestycji pan Burmistrz poinformował o przygotowaniach wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie mogą być złożone maksymalnie dwa wnioski na Gminę. Zaapelował także do sołtysów oraz radnych o składanie wniosków dotyczących wycinki drzew, krzewów i chaszczy przy drogach gminnych oraz powiatowych – zgłoszenia zostaną przekazane do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Ogłoszone przetargi:

Wyłoniono wykonawców:

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ulicą Okrzei a ulicą Kolejową w Słomnikach; najkorzystniejszą oferta P.H.U.P. „MIKA” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, Nasiechowice 31, 32-200 Miechów; wartość zadania:  1.929.870,00 zł; termin realizacji: 30.06.2020 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach” ; najkorzystniejsza oferta: Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk; ul. Obozowa 5/4  32-600 Oświęcim ; wartość zadania:  22 140,00 zł brutto

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn: Budowa terenów rekreacji nad rzeką Szreniawą w Słomnikach; wykonawca: Twisted Design Wojciech Wachowicz ul. Mikołaja Kopernika 23 Miechów; wartość zadania:  27 675,00 zł. Cała informacja Burmistrza pomiędzy sesjami – tutaj.

Podczas sesji wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Warda-Kaszuba złożyła interpelację dotyczącą stanu zieleni na terenie miasta Słomniki – o zwiększenia ilości zieleńców oraz dbałości o czystość w mieście. Rada Miejska w Słomnikach przyjęła  29 uchwał, m.in. sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019; w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Słomnikach; w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach w roku 2018; w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki. Wszystkie uchwały oraz ich treść dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – tutaj.

Odsłony: 2722