A A A
Sesja Rady Miejskiej

31 stycznia podczas obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec zamiarów Ministerstwa Sprawiedliwości przeniesienia V Wydziału Ksiąg Wieczystych ze Słomnik do Miechowa.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od przedstawienia Informacji Burmistrza Pomiędzy Sesjami z okresu 02.01.2019–31.01.2019. Wśród spotkań i konferencji Burmistrz wymienił m.in. uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z abp Markiem Jędraszewskim. Wziął także udział w spotkaniu dotyczącym dofinansowania modernizacji i budowy dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Jak podkreślił Burmistrz, Gmina Słomniki przygotowuje się do tego programu, kontynuując proces regulacji stanu prawnego dróg na terenie naszej gminy, jest to warunek konieczny, by móc korzystać z tej formy dofinansowania. Burmistrz Knafel zachęcał także do korzystania z programu rządowego „Czyste Powietrze”, który oferuje dofinansowanie na termomodernizację budynków mieszkalnych, zakup nowoczesnego kotła czy montaż OZE; program jest popularny w Małopolsce, jednak wniosków z Gminy Słomniki jest bardzo mało. Spotkanie połączone z konsultacjami dla mieszkańców z przedstawicielem WFOŚiGW odbędzie się na sali obrad 19 lutego w godz. 10.00–17.00. Więcej o programie – tutaj.  Burmistrz Knafel uczestniczył także w spotkaniu z dyrektorami szkół w naszej gminie z wizytatorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty w sprawie naboru do szkół średnich, brał także udział w spotkaniu konsultacyjnym Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – zmiany zasad dystrybucji środków w nowej perspektywie unijnego budżetu.

Wśród inwestycji: wykonano dokumentację na remont dalszego ciągu drogi rolniczej Sosnówka – Prandocin Iły. Został złożony wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na realizację zadań w ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych (kaseton D-6) w ciągu drogi powiatowej nr 2161K w miejscowościach: Ratajów w km 0+700, Niedźwiedź w km 2+750, Polanowice w km 4+350, Polanowice w km 4+900; na wykonanie oznakowania poziomego liniami z zakresu P-1 – P-7b w ciągu dróg powiatowych: 2160K Czechy – Trątnowice – Szczepanowice; 1261K Prandocin – Muniakowice – Janikowice; 1260K Prandocin („Borek”); 2162K Wężerów – Prandocin Iły; 2142K Smroków – Januszowice; 1173K Lipna Wola – Januszowice; 2141K Kacice; na zamontowanie barier chodnikowych na długości ok. 50 m w ciągu nowo wykonanego chodnika przy drodze powiatowej nr 1261K w Prandocinie od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 7. Pozostałe inwestycje w Informacji Burmistrza pomiędzy sesjami z okresu 02.01.2019–31.01.2019 – tutaj.

Rada Miejska przyjęła rezolucję w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach. Także Burmistrz Gminy Słomniki skierował w tej sprawie protest do Ministerstwa Sprawiedliwości z wyrazem sprzeciwu wobec planów przeniesienia Wydziału Ksiąg Wieczystych ze Słomnik do Miechowa oraz z apelem o odstąpienia od tego projektu. Rada Miejska przyjęła ponadto uchwałę dotyczącą likwidacji liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Słomnikach, zaocznego liceum dla dorosłych w Smrokowie oraz policealnej szkoły dla dorosłych w Smrokowie. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statutach Sołectw oraz w Statucie Osiedla Słomniki; podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy; podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji oraz Rady Miejskiej w Słomnikach na 2019 r. Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – tutaj.