Drukuj

Podczas sesji przyjęto i uchwał; m.in. o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego, czy w sprawie przystąpienia Gminy Słomniki do realizacji projektu „MAM CEL – aktywna integracja w Gminie Słomniki, który ma pomóc w aktywizacji zawodowej mieszkańców.

Na początku sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił nowych dyrektorów trzech placówek szkolnych w gminie Słomniki oraz przychodni zdrowia w Słomnikach. Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach została pani Anna Lepiarczyk dotąd wicedyrektor Zespołu Szkół w Słomnikach, dyrektorem Zespołu Szkół w Smrokowie – dotychczasowy dyrektor pan Jerzy Domagała, podobnie Zespołu Szkół w Waganowicach – pani Urszula Piwek. Dyrektorem przychodni zdrowia w Słomnikach została pani Agnieszka Serafin, która przedstawiając się, powiedziała, że jej głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom świadczeń medycznych na najwyższym poziomie.

Następnie Burmistrz Knafel przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej z okresu 28.06.2018 – 23.08.2018. Wśród uroczystości i spotkań, w których uczestniczył było m.in. XI Małopolskie Święto Czosnku, 90-lecie OSP w Smrokowie, powitanie uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej J. Piłsudzkiego w Słomnikach oraz Prandocinie wraz z turniejem strzeleckim organizowanym przez Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe. Burmistrz spotkał się m.in. z ks. Słowikiem przedstawicielem Caritas Kielce w sprawie rozszerzenia działalności na terenie gminy Słomniki; z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w sprawie awarii na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Lelewela, czy w sprawie uzbrojenia terenów gospodarczych w SAG w Wężerowie.

Burmistrz poinformował także o kolejnych etapach projektów inwestycyjnych na terenie gminy Słomniki. Rozstrzygnięte przetargi: na budowę 8 placów zabaw na terenie gminy Słomniki: w Janikowicach, Prandocinie Wysiołku, Kacicach, Brończycach, Waganowicach, Szczepanowicach, Trątnowicach i Zagajach Smrokowskich; na budowę boiska sportowego przy szkole w Kacicach, na wykonanie scalenia i podział gruntu na terenie miasta Słomniki, na budowę świetlicy wiejskiej w Zaborzu, na dowóz i odwóz uczniów do szkół w Prandocinie, Smrokowie i Niedźwiedziu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019, na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź. Wśród inwestycji drogowych Burmistrz wymienił m.in. budowę parkingu przy drodze dojazdowej do szkoły w Prandocinie, modernizację ul. Brykalskiego i bocznej, modernizację drogi w Januszowicach nr ewid. 474/16. Podpisano umowy na remont drogi rolniczej w Prandocinie Iłach, na przebudowę parkingu przy stacji PKP Słomniki (ul. Kolejowa), na przebudowę drogi gminnej nr 601770K „Ratajów-Niedźwiedź – Trątnowice w m. Niedźwiedź na długości 565 mb.

Burmistrz Knafel podsumował także obsługę świadczenia Dobry Strat 300+ w naszej gminie. Wśród uprawnionych do korzystania z świadczeń jest ok. 2000 uczniów, do 23 sierpnia złożono 800 wniosków obejmujących 1600 dzieci.

Burmistrz Knafel podsumował także działanie 4 programów wymiany pieców: Program PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego w ramach Podziałania 4.4.2., Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego w ramach Podziałania 4.4.3, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego w ramach Podziałania 4.1.1. Zaapelował do mieszkańców, którzy składali deklaracje do programu dotyczącego montażu OZE o podejmowanie decyzji w sprawie podpisywania umów z Gminą. Jak podkreślił Burmistrz mogą to być ostatnie takie programy z dofinansowaniem unijnym, dlatego warto z nich skorzystać. Cała informacja Burmistrza gminy Słomniki dostępna – tutaj.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały: przyjęto informację o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki, który czuwać ma nad realizacją Programu Rewitalizacji Gminy Słomniki, przyjętego w 2016 r. Przyjęto także uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Słomniki do programu MAM CEL – aktywna integracja w Gminie Słomniki. Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Słomniki. Przyjęto także uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wszystkie uchwały – tutaj.

 

Odsłony: 3127