A A A
Burmistrz

Panie Burmistrzu, w ostatnich wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. mieszkańcy zdecydowali: po raz trzeci wybrali Pana na urząd Burmistrza Gminy Słomniki, uzyskał Pan przy tym dużą przewagę nad swoim konkurentem Andrzejem Gądkiem; jak Pan to skomentuje?

 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Słomniki za poparcie mojej osoby w minionych wyborach samorządowych. Wynik tych wyborów traktuję przede wszystkim jako pozytywną ocenę mojej dotychczasowej działalności, aczkolwiek jako duże wyzwanie na przyszłość uznaję próbę przekonania tych, którzy wystawili mi ocenę negatywną, głosując na mojego konkurenta.

Patrząc wstecz na ostatnie 8 lat: jaki był to czas dla Gminy Słomniki? W podsumowaniu ostatniej kadencji zwrócił Pan uwagę na ponad 70 zmodernizowanych odcinków dróg gminnych i 14 powiatowych. Infrastruktura drogowa wyraźnie się rozwija. Co jeszcze udało się w tym okresie zrealizować?

Ostatnie 8 lat to okres przyspieszonego rozwoju gminy; to czas dużych inwestycji i tych mniejszych, ale bardzo potrzebnych ludziom — oczyszczalnia w Słomnikach, hala sportowa w Słomnikach, kanalizacja oraz wodociągi , drogi — natomiast w ostatniej kadencji przede wszystkim budowa sali gimnastycznej w Waganowicach, rozpoczęcie budowy przedszkola w Słomnikach, termomodernizacje obiektów komunalnych, modernizacje dróg gminnych, powiatowych i krajowej E7, kanalizacja Januszowic, boiska wielofunkcyjne w Słomnikach, Prandocinie, Smrokowie, place zabaw i inne.

Jeszcze podczas sesji absolutoryjnej 26 czerwca 2014 r. mówił Pan: „Porównując budżet 2013 r. do tego z 2012 r. i wcześniejszych, widać stabilną tendencję. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta tendencja się utrzyma”, czy możemy więc mówić o stabilnym budżecie gminy?

Zarządzanie gminą to nie tylko inwestycje, to wiele innych ważnych dziedzin takich jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi. Ale to również budżet, bo finanse są podstawą wszelkiej działalności samorządowej. Staram się systematycznie monitorować stan budżetu i podejmuję działania zapewniające jego stabilność i poprawiające jego bilans. Stały wzrost dochodów oraz dyscyplina wydatków bieżących skutkuje systematycznym wzrostem nadwyżki operacyjnej, która w połączeniu ze środkami zewnętrznymi pozwala realizować kolejne inwestycje.

Pozostając w temacie inwestycji: jakie przedsięwzięcia planuje się w Gminie Słomniki na najbliższe lata? Jakie projekty będą realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych?

Priorytetem na najbliższe lata jest dokończenie budowy Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach, budowa ośrodka zdrowia, dalszy rozwój strefy gospodarczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowych. Bardzo ważne jest również przygotowanie się do wykorzystania funduszy unijnych z budżetu 2014—2020. Program regionalny został zatwierdzony w poprzednim tygodniu przez Komisję Europejską i niedługo dowiemy się ostatecznie, na jakie cele i na jakich warunkach będzie można korzystać z tych funduszy.

Na ul. Świerczewskiego powstają dwie niezwykle ważne inwestycje: przedszkole i ośrodek zdrowia. Przedszkole jest na ukończeniu, kiedy możemy się spodziewać oddania go do użytku?

Przedszkole w nowym obiekcie powinno rozpocząć pracę od września 2015 r.

Na jakim etapie jest realizacja budowy ośrodka zdrowia?

Na ośrodek zdrowia a właściwie Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych — bo tak brzmi pełna nazwa zadania — otrzymaliśmy już pełną dokumentację wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Jakie są plany na poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie naszej gminy?

W ostatniej kadencji wybudowaliśmy Orlika na Słomniczance, boisko wielofunkcyjne w Prandocinie, cztery strefy rekreacji w Polanowicach, Niedźwiedziu, Miłocicach i Wężerowie, plac zabaw w Muniakowicach i rozbudowaliśmy place zabaw w Słomnikach. Powstało również boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Smrokowie oraz boisko do piłki plażowej przy Hali Sportowej w Słomnikach. Na przyszłość przygotowujemy dokumentację na:

  • strefę rekreacji (skatepark, siłownia plenerowa)na placu 3 Maja,
  • kąpielisko na bazie stawu w Januszowicach,
  • lodowisko syntetyczne.

Wspólnie z 8 gminami przygotowujemy się do realizacji ścieżki rowerowej VeloJura, a w ramach Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina, będzie wykonana sieć tras nordic walking. Realizacja tych planów zależy przede wszystkim od możliwości pozyskiwania środków UE i będzie rozłożona w czasie do 2020 r.

 

Gmina Słomniki jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła budowę budynków publicznych techniką pasywną. To właśnie w Słomnikach powstała pierwsza w naszym kraju pasywna hala sportowa. Czym charakteryzuje się ta wciąż jeszcze nowatorska technika budowlana?

Budownictwo pasywne charakteryzuje się bardzo efektywnym gospodarowaniem energią, co w efekcie powoduje niskie zapotrzebowanie na energię, a więc i niskie koszty utrzymania budynku – szczególnie jego ogrzewania przy zachowaniu wysokiego komfortu cieplnego. Obecnie realizujemy już trzeci obiekt pasywny – przedszkole, a planowany ośrodek zdrowia będzie projektowany podobną techniką. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii energooszczędnej gmina uzyskuje możliwość pozyskania dotacji z programu LEMUR realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2014 r. przyjęto Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Słomniki, co to za dokument i jakie jest jego znaczenie dla mieszkańców?

Jest to podstawowy dokument planistyczny będący podstawą wszelkich działań podejmowanych przez gminę. Określa on cele strategiczne do realizacji w ciągu dziesięciu lat. Projektom strategicznym przyporządkowane są cele szczegółowe i zadania do realizacji. Tak więc, Strategia Rozwoju Gminy Słomniki na lata 2014—2024 formuje i organizuje działania gminy, ukierunkowując je na osiągnięcie celu nadrzędnego jakim jest wizja gminy jako miejsca wygodnego i bezpiecznego do życia, pracy i wypoczynku w przyjaznym środowisku. Jest to dokument obligatoryjny przy wnioskowaniu o fundusze unijne, a każde działanie, na które chcemy pozyskać takie środki musi mieć swoje uzasadnienie w strategii.

Co z rewitalizacją Rynku w Słomnikach. Jakie są pomysły na zagospodarowanie tej części miasta? Czy są plany na płatny parking w jego obrębie?

Jeżeli chodzi o inwestycje to przyjmuję pewną hierarchię ważności: najważniejsze są inwestycje pobudzające rozwój gospodarczy i służące mieszkańcom, a następnie dopiero te, które poprawiają estetykę przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o Rynek to obecnie przygotowujemy koncepcję jego modernizacji – chodzi o poprawę układu komunikacyjnego, odwodnienie całej płyty wraz z uchwyceniem wszystkich wód opadowych z dachów budynków, remont sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, pełne uzbrojenie w sieć gazową, poprawę estetyki parku. Zmiany powinny uwzględniać oczekiwania mieszkańców, a przygotowywana dokumentacja musi dopuszczać etapową realizację tego zadania. Parkingu płatnego w Rynku nie przewiduję, natomiast chciałbym, aby były wydzielone miejsca na postój do 30 minut pozwalające na obsługę działalności handlowo-usługowej zlokalizowanej wokół Rynku.

Pozostając w centralnej części Słomnik, czy podejmowane są jakieś działania, jeśli chodzi o bożnicę przy ul. Krakowskiej ?

W ostatnich latach podejmowałem działania zmierzające do nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Słomniki budynku dawnej synagogi od obecnego jej właściciela, czyli Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Budynek ten niszczeje i nie jest najlepszą wizytówką przy wjeździe do miasta. Gmina, będąc właścicielem tej nieruchomości, mogłaby zagospodarować go na cele publiczne. Działania te okazały się jednak nieskuteczne, dlatego też nie przewiduję dalszych kroków w tej kwestii.

Wyłoniona została nowa Rada Miejska, w której pojawiło się wiele nowych osób. W minionej kadencji współpraca z radnymi układała się dobrze. Czy teraz nie obawia się Pan trudności , czego się Pan spodziewa po nowym składzie Rady ?

W ostatnich dwóch kadencjach współpraca z Radą Miejską układała się bardzo dobrze. Ja zawsze byłem otwarty na taką współpracę, rozumiejąc, że tylko zgodne współdziałanie prowadzi do postępu i rozwoju. Naszym wspólnym celem jest, aby nie marnować energii na spory i kłótnie, lecz spożytkować ją na wspólne działanie dla dobra mieszkańców i rozwoju całej gminy.

Jakie są Pana główne założenia w tej kadencji?

Na przyszłość patrzę przez pryzmat najbliższych ośmiu lat. Niezależnie od tego, kto będzie kierował gminą, z taką perspektywą należy podejmować działania inwestycyjne i planistyczne, bo jest to zgodne z programowaniem budżetu unijnego. W skali makro najważniejsze dla Gminy Słomniki jest uruchomienie szybkiej kolei aglomeracyjnej do Krakowa oraz budowa trasy S7 stanowiącej obwodnicę Słomnik. Najtrudniejsze będzie zapewne wypracowanie montażu finansowego na budowę szkoły w Niedźwiedziu (kosztorys inwestorski ok. 17 mln zł), gdyż zapowiedzi są takie, że nie będzie na takie zadania finansowania unijnego. O wielu planach na przyszłość już wspominałem, ale bardzo ważne jest, by mieszkańcy mieli świadomość, że plany inwestycyjne są weryfikowane możliwościami finansowymi budżetu i ze względu na zapewnienie jego stabilności chęci muszą być ograniczone do możliwości, a możliwości zależą od dochodów gminy. Decydujące zatem znaczenie mają te działania, które w perspektywie czasowej nie stają się balastem dla gminy, lecz przynoszą jej i mieszkańcom nowe profity.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Klich