A A A
Sesja Rady

Na pierwszej w 2018 r. sesji Radni Miejscy przyjęli m.in. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Burmistrz Gminy Słomniki podsumował m.in. akcję gazyfikacji naszej gminy, zachęcił także do kontynuowania inwentaryzacji źródeł ogrzewania.

37 sesja Rady Miejskiej w Słomnikach odbyła się 1 lutego 2018 r. Burmistrz Paweł Knafel w informacji pomiędzy sesjami z okresu 29.12.2017–1.02.2018 przedstawił najważniejsze wydarzenia i projekty. Wśród spotkań, w których brał udział było: w okresie świątecznym spotkania z mieszkańcami – przedstawienia jasełkowe w szkole w Kacicach, koncert charytatywno-noworoczny w szkole w Prandocinie, uroczystości Babci i Dziadka w szkole w Słomnikach. Burmistrz wziął udział w Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Pożytku Publicznego Powiatu Krakowskiego, zebraniu walnym Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym podsumowano rok 2017. Wziął także udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim na temat obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W styczniu z udziałem ministrów, posłów i senatorów podpisano umowę na budowę odcinak S7. Burmistrz podsumował akcję gazyfikacji gminy Słomniki. Jak podkreślił, nadal można pobrać wnioski w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, które należy wysłać do Gazowni Kraków Nowa Huta. Więcej o tym – tutaj.

Trwa inwentaryzacja źródeł ogrzewania w gminie Słomniki. Burmistrz zaapelował do sołtysów o dalsze zbieranie ankiet od mieszkańców dotyczących inwentaryzacji tych źródeł. Jest to wymóg narzucony przez Urząd Marszałkowski WM. Trwają także kontrole palenisk; w obecnym sezonie grzewczym skontrolowano 23 paleniska i w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Wśród inwestycji rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w Wężerowie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Prace już ruszyły, mają się zakończyć w drugiej połowie roku. Rozpoczął się V etap budowy nowego ośrodka zdrowia. W dniach 10-15.01.2018 r. Urząd Marszałkowski kontrolował wydatkowanie dotacji na budowę nowej przychodni zdrowia w Słomnikach – wynik jest pozytywny. Wśród inwestycji planowanych zlecono prace projektowe  stref  rekreacji, placów zabaw  w  Kacicach, Brończycach, Trątnowicach, Janikowicach, Waganowicach, Prandocinie Wysiołku (przy świetlicy i na LKS Słomniczanka), Janikowicach, Słomnikach (plac zabaw ul. Wyspiańskiego–Norwida, ul. Rzeźnicza i teren przy Młynówce), Smroków, Prandocin. Opracowywane są specyfikacje do przetargów na budowę parkingów przy PKP w Słomnikach i Niedźwiedziu oraz wyposażenia nowej przychodni zdrowia. Cała Informacja Burmistrza – tutaj.

W czasie głosowań Radni przyjęli Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2017–2021, a także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy na lata 2017–2021 „Odpowiedź na przemoc”, które będą wyznacznikiem kolejnych działań GOPS w Słomnikach. Podjęto uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki. Przedszkola te zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.  Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki przebywających w nich powyżej 5 godz. dziennie, w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a obejmującym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, ustala się opłatę za 1 godzinę tych zajęć w wysokości 1 zł. Więcej o tej uchwale – tutaj. Przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie wraz z Powiatem Krakowskim inwestycji: przebudowa chodnika i nawierzchni drogi nr 2196K, ul. Okrzei w Słomnikach, przebudowa drogi nr 2141K w Kacicach, przebudowa drogi nr 2142K w Januszowicach. Podjęto także uchwałę w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego: dotyczy przebudowy drogi nr 1261K w Prandocinie i przebudowy drogi nr 2198K ul. Poniatowskiego w Słomnikach.  Wszystkie uchwały – tutaj.