Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Podjęto uchwalę dotyczącą scalenia gruntów przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach. Burmistrz Paweł Knafel poinformował, że wraca opieka świąteczna i całodobowa w ośrodku zdrowia w Słomnikach; powiedział także, że do końca roku wybrani zostaną wykonawcy odcinków drogi S7 Kraków–Widoma, Widoma-Szczepanowice.

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił informację pomiędzy sesjami 30.09.2017 – 26.10.2017. Wśród licznych spotkań wymienił swój udział w inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy MGCK w Słomnikach, udział w zakończeniu harcerskiego XXIII Jurajskiego Rajdu szlakiem gen. Mariana Langiewicza w Prandocinie, w którym uczestniczyło 365 harcerzy z gmin Słomniki, Radziemice, Michałowice, Zielonki, Czernichów, Mogilany oraz Skawina. Jak podkreślił Burmistrz, wspieranie rozwoju harcerstwa wśród młodych ludzi w naszej gminie jest ważne i potrzebne. Burmistrz uczestniczył także w walnym zebraniu Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina, którego Gmina Słomniki jest członkiem; Stowarzyszenie obchodzi 10-lecie działalności. Jak poinformował Burmistrz postępują prace dotyczące budowy trasy S7. Otwarto bowiem 5 ofert na dwa odcinki Kraków–Widoma, Widoma-Szczepanowice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zapewnia, że do końca roku wybrani zostaną wykonawcy budujący te odcinki S7.  Prace mają ruszyć jesienią 2018 r. i zakończyć się za lata. Burmistrz poinformował, że wśród wniosków o dofinansowanie unijne aż 11 uzyskało akceptację. Są wśród nich m.in. budowa drogi gminnej przez SAG w miejscowości Wężerów; koszt całkowity – 5 712 592,04 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji – 4 284 443,97 zł brutto. Ogłoszony przetarg – rozstrzygnięcie 14.11.2017 r.; przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki” w miejscowości Słomniki; koszt całkowity – 1 550 206,82 zł brutto; wnioskowana kwota dotacji – 1 274 914,95 zł brutto. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki Miasto” w miejscowości Słomniki; koszt całkowity – 465 586,01 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji – 271 379,35 zł brutto. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Niedźwiedź” w miejscowości Niedźwiedź; koszt całkowity – 822 390,55 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji – 509 968,93 zł brutto. Burmistrz poinformował także, że podjął szereg działań w celu przywrócenia świątecznej i nocnej opieki medycznej w ośrodku zdrowia w Słomnikach. W wyniku m.in. rozmów z prezesem Szpitala Rydygiera w Krakowie udało się doprowadzić do powrotu tych świadczeń do naszej przychodni. Świąteczna i nocna opieka zdrowotna ma zostać uruchomiona jeszcze w listopadzie.  Cała informacja Burmistrza – tutaj.

Rada Miejska w Słomnikach przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych w mieście Słomniki przy ul. Poniatowskiego. Oprócz spotkań Burmistrza i radnych z mieszkańcami wnioskującymi o scalenie, odbyły się indywidualne konsultacje. Ich owocem jest uchwała, która jest ważnym etapem tego dość skomplikowanego przedsięwzięcia. Stanowi ona podstawę do złożenia w Sądzie Rejonowym w Miechowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach, wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów informacji o przystąpieniu do procesu scalenia. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym miasta i Gminy Słomniki – poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi. W roku 2018 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 250.000 zł. Podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Iwanowice dotacji  celowej  na  opracowanie wniosku  o dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przewidziana jest na przyszły rok. Przyjęto także uchwalę dotyczącą wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słomniki do projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa  Małopolskiego", której celem jest dofinansowanie instalacji OZE na budynkach mieszkalnych. Wszystkie uchwały – tutaj.

Odsłony: 4614