A A A
Sesja Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji przyjęto m.in. uchwałę o współfinansowaniu inwestycji drogowych wraz z Powiatem Krakowskim; dotyczy ona m.in. budowy chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej  na drodze powiatowej nr 2198K, ul. J. Poniatowskiego w Słomnikach.

Na początku sesji Burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami 1.09.2017 – 29.09.2017. Wśród wydarzeń Burmistrz wymienił swój udział w Młodzieżowych Zawodach Pożarniczych Powiatu Krakowskiego w Nawojowej Górze – dziewczęta z OSP Waganowice (CTIF) zajęły tam IV miejsce, a  chłopcy VII. Był jednym z czytających „Wesele” St. Wyspiańskiego podczas Narodowego Czytania w bibliotece miejskiej w Słomnikach. Zainaugurował uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Kacicach; był uczestnikiem Forum Ekonomiczne w Krynicy. Burmistrz uczestniczył także w Posiedzeniu Rady Programowej Projektu LIFE, której jest członkiem. Burmistrz Knafel przedstawił informację w sprawie świątecznej i nocnej opieki medycznej. Na mocy nowych przepisów i w związku z reformą Ministerstwa Zdrowia z dniem 30 września wygaszone zostały kontrakty na udzielenie tych świadczeń. Deklarację objęcia opieką dla gminy Słomniki złożył Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie, wskazując siedzibę ambulatorium w swoim ośrodku zdrowia w Kocmyrzowie. Burmistrz Knafel podjął rozmowy z prezesem Szpitala Rydygiera, celem ułatwienia mieszkańcom korzystanie z tych świadczeń. Prezes został zaproszony na tę sesję, jednak z przyczyn zawodowych nie mógł się pojawić. Burmistrz Knafel wyraził nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie tego problemu, bo jak podkreślił, reforma służby zdrowia ma służyć poprawie sytuacji dla mieszkańców, a nie jej pogorszeniu. Burmistrz zwrócił się także z apelem, by w rozpoczynającym się sezonie grzewczym dbać o prawidłowe palenie w piecach i śledzenie jakości powietrza na naszej stronie internetowej w zakładce „Jakość powietrza”. Jest to możliwe dzięki zamontowanym sensorom na 7 budynkach oświatowych w gminie. Powiedział także, że powrócą kontrole palenisk. W dziedzinie inwestycji zakończono remonty dróg: Muniakowice od remizy; Niedźwiedź od starej remizy; Trątnowice przez wąwóz; Słomniki ul. 3-go Maja; Plac manewrowy przy OSP Kacice; Szczepanowice – Skrzeszowice; Orłów – Smroków; Polanowice nr 294 (do Kupczyka). Udało się rozstrzygnąć przetarg na przebudowę dróg: Zagaje Smrokowskie nr 559/2 (do p. Gajosa; Januszowice 431/12 (koło p. Kądzieli);Januszowice nr 431/11 (koło p. Kwietnia); Słomniki, ul. Niecała boczna; Miłocice k. źródełka za mostem. Remonty te potrwają do 8 grudnia br. Podpisano umowę na budowę alejek parkowych nad rzeką Szreniawą w Słomnikach. Wykonawcą jest  Firma Brukarsko – Budowlana Joanna Siudek, Baranówka 71. Kwota inwestycji to 70 000 zł. Termin realizacji: 20.10.2017r. Cała informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

Podczas głosowania Rady Miejskiej przyjęto uchwałę dotyczącą współfinansowania z Powiatem Krakowskim realizacji następujących inwestycji: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1261K w miejscowości Prandocin; budowa chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2198K, ul. Poniatowskiego w Słomnikach; wykonanie remontu chodnika przy ul. Okrzei; wykonanie nawierzchni asfaltowej  na drodze powiatowej nr 2141K w Kacicach i 2142K w Kacicach i Januszowicach. Zostały zabezpieczone środki na te inwestycje w kwocie 900 tys. zł. Przyjęto uchwałę dotyczącą aktualizacji opisów granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W uchwale zmieniają się nazwy ulic w obrębie granic obwodu nr 1, zamiast ul. Świerczewskiego – ul. Słoneczna, Jana Pawła II, św. Jadwigi Królowej, św. Faustyny Kowalskiej. Na niniejszą uchwałę przysługuje mieszkańcom prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Gmina Słomniki w partnerstwie z Gminami tworzącymi Stowarzyszenie LGD Jurajska Kraina  podejmuje działania, których celem jest uzyskanie dofinansowania na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Podjęto dwie uchwały dotyczące programów dofinansowujących montaż odnawialnych źródeł energii. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Słomniki Umowy partnerskiej z Gminami Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „OZE PLUS – montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa”. Druga uchwała dotyczyła udzielenia Gminie Iwanowice, lidera projektu, dotacji celowej na opracowanie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wszystkie uchwały – tutaj.