A A A
Sesja Rady Miejskiej

Przyjęto m.in. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 oraz w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Tradycyjnie sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza Gminy Słomniki informacji z działalności między sesjami. Burmistrz poinformował o wyborze nowego sołtysa w Prandocinie Iłach, którym została pani Magdalena Buczek. W omawianym okresie Burmistrz Knafel  wziął udział m.in. w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Trątnowicach, posiedzeniu komisji rewizyjnej oraz oświaty, spotkał się z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem w sprawie gospodarki nieruchomościami (uwłaszczenie PKP, komunalizacja Rynku), rozmawiano także o gazyfikacji gminy i  inwestycjach dotyczących  ochrony zdrowia. Okres wiosenny to czas rozpoczęcia nowych inwestycji, ogłoszono wiele nowych przetargów, m.in. na przebudowę i remont dróg gminnych: Muniakowice nr 601764K, Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy, Trątnowice nr 601770K przez wąwóz, Słomniki, ul. 3-go Maja, plac manewrowy przy OSP Kacice, Szczepanowice-Skrzeszowice nr 601773K. Przebudowa chodników w Słomnikach: ul. Wyspiańskiego, ul. Kasprowicza, ul. Rydla, ul. Mickiewicza. Rozstrzygnięto przetarg m.in. na remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, remont budynku  remizy OSP w Prandocinie, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin. Cała informacja – tutaj.

Przyjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach. Przyjęto także sprawozdanie w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016. W sprawozdaniu ujęto działania podejmowane na tym polu w 2016 r.: m.in. dotyczące działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która skierowała 120 spraw do sądu z wnioskiem o leczenie odwykowe. Przy ul. Kościuszki 26 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin. Pod tym adresem jest także świetlica Profilaktyczna „Przystań”, która organizuje opiekę nad dziećmi zagrożonymi dysfunkcjami wychowawczymi. W omawianym roku 50 dzieci z rodzin zagrożonych problemami społecznymi  wyjechało na kolonie sfinansowane przez Gminny Program Profilaktyki. Szczegóły  uchwały – tutaj. Przyjęto uchwałę dotyczącą Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2016. Na dofinansowanie 23 projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w 2016 r. 320 tys. zł.  Szczegóły – tutaj.

Wszystkie uchwały – tutaj.