A A A

Dane niezbędne do sporządzenia umowy pomiędzy Gminą Słomniki a właścicielem/pełnomocnikiem właściciela w ramach Programu "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa" finansowanego w ramach Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020