A A A
Herb gminy

Zasady dla beneficjentów biorących udział w programie wymiany pieców dofinansowanym przez Gminę Słomniki:

 1. Mieszkaniec ma swobodę w wyborze producenta kotła i materiałów instalacyjnych oraz miejsca ich zakupu. Oczywiście Kocioł musi spełniać określone parametry i posiadać stosowne certyfikaty.
 2. Mieszkaniec ma swobodę w wyborze wykonawcy. Należy wybrać wykonawcę, który zdaniem mieszkańca dobrze wykona swoją pracę.
 3. Istnieje możliwość rozliczenia przedsięwzięcia na podstawie następujących dokumentów potwierdzających wydatki.
  1. Na podstawie jednej faktury kompleksowej za wykonawstwo i materiały wstawionej przez instalatora. W takim przypadku konieczne będzie rozpisanie na fakturze, w specyfikacji do faktury lub w  kosztorysie zakresu prac objętego tą fakturą wraz z podaniem kwot składowych.
  2. Na podstawie faktur za materiały wystawionych na beneficjenta oraz osobnej faktury wystawionej za wykonawstwo przez instalatora. W przypadku rozliczania faktur za materiały konieczne jest potwierdzenie instalatora, że materiały zawarte na fakturze zostały zamontowane.  Instalator nie musi być podatnikiem podatku VAT. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, prowadzące działalność gospodarczą które nie są podatnikami podatku VAT nie wystawiają już rachunków a wystawiają również faktury ze stosowną adnotacją o zwolnieniu podmiotowym.
  3. Kombinacji obu powyższych
  4. Innych dokumentów. W takiej sytuacji konieczne jest uzgodnienie tego z przedstawicielem gminy w celu potwierdzenia prawidłowości przyjętego rozwiązania.
 4. Po zakończeniu montażu instalacji konieczne jest spisanie protokołu odbioru. Data spisania protokołu odbioru powinna być tożsama z datą sprzedaży na fakturze za montaż. Proszę pamiętać, ze niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie data sprzedaży materiałów instalacyjnych jest późniejsza niż data zakończenia montażu. W protokole montażu konieczne jest wpisanie danych zamontowanego pieca w szczególności marka, model, moc, nr fabryczny.
 5. Należy pamiętać, że zakupy przedstawione do refundacji powinny być dokonywane w sposób racjonalny i oszczędny. Zarówno przy rozliczeniu jak i w okresie trwałości projektu Państwa przedsięwzięcie może podlegać kontroli zakresu wykonanych prac jak i wysokości poniesionych wydatków. Również w aspekcie ich wysokości w porównaniu z cenami rynkowymi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości może to skutkować brakiem refundacji lub zażądaniem zwrotu wypłaconych środków.
 6. Trzeba pamiętać, że obowiązują też zasady zawarte w umowie, regulaminie i innych dokumentach dotyczących programu na wymianę pieców.