A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, w dniu  25 maja 2020r.  o godz. 16.00.  Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  3. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Słomniki.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
  5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach budżetowych, udzielenia dotacji dla Policji oraz OSP.
  6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach.
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.