Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w 2017 roku

 

ZADANIA INWESTYCYJNE:

 1. Budowa przychodni zdrowia (Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach – etap III i IV
 2. Remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu – remont dachu, termomodernizacja, wymiana okien i drzwi
 3. Remont budynku OSP w Prandocinie w ramach programu Małopolskie Remizy 2017 plus termomodernizacja obiektu
 4. Termomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach
 5. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czechach
 6. Ułożenie wykładziny w budynku użytkowanym przez orkiestrę w Prandocinie, w budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków w Słomnikach oraz w świetlicy w Szczepanowicach
 7. Montaż drzwi wejściowych w budynku świetlicy w Kacicach
 8. Montaż piłkochwytów na boisku w Janikowicach
 9. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Słomnikach na osiedlu
 10. Wykonanie dachu na wiacie w Janikowicach
 11. Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Trątnowicach.
 12. Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiM w Słomnikach.

 

INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowa i remont dróg gminnych:

 1. Muniakowice nr 601764K przez wieś
 2. Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy
 3. Trątnowice nr 601770K przez wąwóz
 4. Słomniki, ul. 3-go Maja
 5. Plac manewrowy przy OSP Kacice
 6. Szczepanowice-Skrzeszowice nr 601773K

 

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg:

 

Podpisano umowę na budowę drogi gminnej w miejscowości Wężerów przez SAG.

Przebudowa chodników w Słomnikach:

 1. Słomniki, ul. Wyspiańskiego
 2. Słomniki, ul. Kasprowicza
 3. Słomniki, ul. Rydla
 4. Słomniki, ul. Mickiewicza

Remont dróg rolniczych:

 1. Orłów – Smroków stacja PKP
 2. Polanowice(do Kupczyka)
 3. Wężerów górny droga boczna (do Smacha)

Inwestycje drogowe powiatowe:

 1. Przebudowa drogi 2161K Kocmyrzów – Słomniki

 

Inwestycje drobne:

 1. Wykonano w kamieniu parking w Waganowicach przy szkole
 2. Wydłużono parking w Smrokowie przy stacji PKP
 3. Wykonano zjazd i dojście do kapliczki na Sosnówce
 4. Przebudowano parking i wjazd do stadionu w Prandocinie
 5. Wykonano utwardzenie alejek parkowych nad rzeką Szreniawa w Słomnikach
 6. Wykonano rów wraz ze studniami kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w miejscowości Januszowice.
 7. Wykonano umocnienie pobocza i rowu w Lipnej Woli
 8. Zamontowano 9 wiat przystankowych przy drodze powiatowej Słomniki - Kocmyrzów

 

Droga wojewódzka:

 1. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła – etap I
 2. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – chodnik w Waganowicach

 

Droga krajowa E7

Remont odcinka od Słomniczanki do ul. Kolejowej

 

Droga krajowa S7

Rozstrzygnięcie przetargu na odcinek Widoma-Szczepanowice

Wybrana została firma Mota-Engil Central Europe S.A. Czas realizacji 40 miesięcy

Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln 135 tys. zł. a gwarancja jakości 10 lat.

 

Inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne

- modernizacja przepompowni w Polanowicach

- budowa kanalizacji ul. Bema

- remont wodociągu w m. Prandocin Iły

- rozdzielnia prądowa baza Kacice

- remont komory redukcyjnej na wodociągu Czechy

- montaż lampy UV na ujęciu Kępa

 

Inwestycje oświetleniowe:

 1. Dobudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kolejowej w Słomnikach na istniejących słupach
 2. Montaż oświetlenia zewnętrznego na kompleksie sportowym Słomniczanka w Prandocinie Wysiołku po istniejących słupach
 3. Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zagaje Smrokowskie
 4. Dobudowa lampy oświetlenia ulicznego w Słomnikach ulica Niecała
 5. Wykonanie dobudowy lamp oświetleniowych przy przejściach dla pieszych w Słomnikach ulica Proszowska oraz ul. Kościuszki
 6. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w m. Kępa
 7. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Orłów
 8. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy ul. Słowackiego w m. Słomniki
 9. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy ul. Norwida w m. Słomniki
 10. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy w miejscowości Zaborze

 

Działania z zakresu ochrony powietrza:

 1. Program LIFE
 2. Program wymiany pieców WFOŚ – PONE – wymieniono 125 pieców
 3. Montaż 7 pyłomierzy monitorujących stan zanieczyszczenia powietrza
 4. Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w Gminie Słomniki
 5. Konferencja na temat gazyfikacji gminy oraz termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych – akcja zbierania wniosków w sprawie gazyfikacji
 6. Kontrola pieców i palenisk w budynkach indywidualnych
 7. Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach

 

Działania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:

 1. Zakup nowego samochodu pożarniczego marki VOLVO dla OSP Miłocice
 2. Zakup samochodu pożarniczego marki RENAULT dla OSP Prandocin
 3. Przekazanie samochodu pożarniczego marki STEIER dla OSP Kacice
 4. Montaż bramy garażowej w OSP Iły
 5. Zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania wraz z montażem dla OSP Trątnowice w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”
 6. Zakup pilarki ratowniczej dla OSP Niedźwiedź w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”
 7. Zakup 3 kompletnych mundurów bojowych w ramach programu „Bezpieczny Strażak” z przeznaczeniem dla OSP Iły
 8. Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Muniakowicach
 9. Ćwiczenia ewakuacyjne jednostek OSP na obiektach szkolnych w Słomnikach
 10. Młodzieżowe zawody pożarnicze powiatu krakowskiego w Nawojowej Górze – dziewczęta i chłopcy OSP Waganowice

 

Sprawy majątkowe:

 1. Zamiana działki nr 641/6 o pow. 0,1164ha na działkę nr 640/7 o pow. 0,1254ha w Słomnikach
 2. Decyzja komunalizacyjna w sprawie działek nr 392/1 o pow. 0,1432ha, oraz 392/2 o pow. 0,4126ha w Januszowicach
 3. Decyzja komunalizacyjna w sprawie działek nr 1422/1 o pow. 0,1173ha, 1422/2 o pow. 0,1044ha, 1422/5 o pow. 1,1422ha w Słomnikach – gminna część Rynku
 4. Przejęcie z mocy prawa działki drogowej nr 761/8 o pow. 0,2052ha w Słomnikach
 5. Kupno działki nr 208/3 o pow. 0,0090ha położonej w Prandocinie- remiza
 6. Kupno działki przemysłowej nr 1147 o pow. 0,1942ha położonej w Słomnikach ul. Niecała
 7. Sprzedaż działki nr 125 o pow. 0,0290ha położonej w Zaborzu

 

Realizacja zadań bieżących:

 1. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji- łączna kwota 350 000zł /21 ofert/
 2. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego- łączna kwota 70 000zł /13 ofert/
 3. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i utylizację odpadów komunalnych na lata 2017 - 2019
 4. Akcja usuwania azbestu – wywieziono w 2017r ok. 100 ton „eternitu"
 5. Rozpoczęcie programu scalenia działek budowlanych w Słomnikach
 6. Przygotowano Gminny Program Rewitalizacji
 7. Wykonano dokumentację boiska wielofunkcyjnego w Waganowicach oraz w Kacicach
 8. Wykonano dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę  świetlic wiejskich w Orłowie i Zaborzu.
 9. Przygotowano dokumentację na kanalizację ul. Mirka oraz Prandocin Wysiołek

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

Remonty bieżące obiektów komunalnych: OSP Słomniki, OSP Kacice, budynek starej szkoły i  przedszkola, budynek socjalny, świetlica Polanowice, OSP Trątnowice, Słomniczanka, świetlica Kępa, , ŚDS Miłocice, szkoły w Słomnikach, Niedźwiedziu, Prandocinie, Kacicach, SPZOZ, siedziba Caritas, OSP Miłocice, świetlica Prandocin Wysiołek - ogrodzenie

 

Remonty i modernizacje obiektów sportowo – rekreacyjnych:

- wymiana piłkochwytów na Orliku Słomniczanka

- montaż i malowanie  słupków do siatkówki w Kępie

- malowanie bramek na boisku w Muniakowicach

- naprawa ogrodzenia przy placach zabaw w Słomnikach ( ulica Rzeźnicza i os. Proszowska)

- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Polanowicach

- wykonanie ogrodzenia oraz modernizacja  placu zabaw w Słomnikach

- wykonanie ogrodzenia KS Niedźwiedź

 

Bieżące prace remontowe przy drogach:

- wymiana lamp na os. Proszowska I

- wykonanie zejścia i schodów Osiedle Świerczewskiego- ulica Bema

- naprawa chodnika na ulicy 29 listopada w Słomnikach

- naprawa nawierzchni na Rynku w Słomnikach

- naprawa dróg asfaltem na zimno

- montaż znaków drogowych

- obcinanie gałęzi przy drogach gminnych

- malowanie przejść dla pieszych

- ułożenie kostki oraz montaż ławki i kosza na przystanku przy ulicy św. J P II

 

Uzyskane dofinansowanie na projekty unijne:

 1. Budowa drogi gminnej przez SAG w miejscowości Wężerów
 2. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki” w miejscowości Słomniki
 3. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki Miasto” w miejscowości Słomniki
 4. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Niedźwiedź” w miejscowości Niedźwiedź
 5. Aktywne Słomniki - utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
 6. Budowa kąpieliska wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego stawu w miejscowości Januszowice
 7. Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców
 8. Tereny rekreacji i wypoczynku nad rzeką Szreniawą w Słomnikach
 9. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
 10. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa.
 11. Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa

 

Wnioski powiatowe dotyczące Gminy Słomniki:

 1. Modernizacja drogi powiatowej w Januszowicach
 2. Modernizacja drogi powiatowej w Zaborzu

 

   Praca Urzędu Miejskiego:

 

Informacja na temat realizacji programu 500+ w 2017r.:

- liczba rodzin korzystających - 1154

- liczba dzieci, którym przyznano świadczenia - 1715

- wypłacono świadczenia od kwietnia do grudnia na kwotę ponad 9 000 000 zł

                                             

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 4072